វគ្គសិក្សាបើកទូលាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត អំពីការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ