សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ

Master’s programme in Family Business Management – FAB is co-funded under the Erasmus+ programme, Capacity Building in Higher Education action and aims to create a new Master’s programme in the specialized academic area of Family Business Management in Cambodia, Malaysia, Philippines, Bangladesh, Bhutan and Nepal. The project is coordinated by the National University of Management in Cambodia. The FAB curriculum will incorporate novel entrepreneurial theories, business models and innovative management tools fostering new family entrepreneurs, but also promoting entrepreneurial behaviour (including innovation) in existing family firms. Asian universities are supported by partners from Portugal, Greece and Cyprus.

p13

គោលបំណង

កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ (FAB) មានគោលបំណងបង្កើតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ថ្មីមួយដែលសិក្សាលើជំនាញឯកទេសការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ហ្វ៊ីលីពីន បង់ក្លាដែស ប៊ូតង់ និងប្រទេសនេប៉ាល់។

box-2

ដៃគូ

FAB ត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សាចំនួន២២ និងអង្គភាពផ្សេងទៀត មកពី៩ប្រទេសផ្សេងគ្នាទាំងក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

p12

លទ្ធផល

អំពីកម្មវិធីសិក្សានៃគម្រោង គ្រឹះស្ថានសិក្សាជាដៃគូនឹងដាក់ចេញនូវកម្មវីធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រូសារ, “មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពសម្រាប់អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ“ ក្នុងប្រទេសជាដៃគូ លទ្ធផល និងសកម្មភាពជាច្រើនផ្សេងទៀត ដែលអ្នកនឹងស្វែងរកឃើញនៅក្នុងគេហទំព័រនៃគម្រោងរបស់ពួកយើង។

inside-slider

ប្រទេសកម្ពុជា / ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី / ប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន / ប្រទេសបង់ក្លាដែស / ប្រទេសប៊ូតង់ / ប្រទេសនេប៉ាល់

ជួបជាមួយ “មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពសម្រាប់អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ“ ក្នុងបណ្តាប្រទេសជាដៃគូ និងសិក្សាអំពីរបៀបនៃការបង្កើនកិច្ចសហការ នវានុវត្តន៍ និងការអភិវឌ្ឍការងារសម្រាប់សិស្ស-និស្សិតរបស់ពួកគេ។ “មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពសម្រាប់អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ”
នឹងក្លាយជាចំណុចទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរកម្រិតជាតិ រវាងវិស័យអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ
និងរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាជួយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលអាជីវកម្មជួបប្រទះ
ទៅដល់ដំណើរការផ្តល់យោបល់គោលនយោបាយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
សូមចុចលើឈ្មោះប្រទេសនីមួយៗដើម្បីសិក្សាបន្ថែម។
អានបន្ថែម

“មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពសម្រាប់អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ“

ព័ត៌មាន

Cross Link Project “Support Family Business-SFaB” co-funded by the Erasmus+ Programme

Admission tests of MBA in Family Business Management at SUST, Bangladesh

FAB Info Day National University of Chea Sim Kamchaymear

FAB project represented during in Hanoi, Vietnam

FAB info day National University of Management

FAB Study Visits to Portugal and Cyprus, 2023