អ្នកដែលអាចទាក់ទងបាន៖ អ្នកស្រី លី សុគន្ធី

អាសយដ្ឋាន៖ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

ផ្លូវ៩៦ គ្រីស្តូហ័្វហូវ្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

Email: [email protected]