លទ្ធផល

D1.1 Report on similar curricula in Asia – Download the PDF
D1.2 Report on similar curricula in Europe – Download PDF
D1.3 Needs analysis report on relevant professional/VET courses and internship demand – Download the PDF
D1.4 Final report with recommendations – Final report with recommendations – Download PDF

D2.1. Specifications of FAB VLE – Download the PDF
D2.2 Handbook on curricula development & ECTS/ESG – Download the PDF
D2.3 Study visits to Europe for Curriculum Design – Download the PDF
D2.4 FAB VLE First version completed
D2.5 Description of methodology and tools – Download PDF
D2.6 FAB MS Course Catalogue-Profile – Download the PDF
D2.7 Teacher’s guide – In progress
D2.8 FAB professional/VET courses outline – Download the PDF

៣.១ សម្ភារសិក្សា FAB – In progress
D3.2 Capacity building training Workshops to Asian HEI – Cambodia from 1-3 June and Philippines from 29 June – 1 July
D3.3 Online training of Asian HEI personnel – in progress
D3.4 Common framework report for the establishment of “Family Business Centers of Excellence” in Partner Countries (Completed / Confidential)
D3.5 FAB Info days in partner countries – In progress
D3.6 Report on the internship programme

D4.1 Accreditation report – First version Completed/Confidential
៤.២ ឧបករណ៍សម្រាប់ការវាយតម្លៃកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត FAB
៤.៣ ការដាក់ចេញនូវកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត FAB ក្នុងប្រទេសជាដៃគូ
៤.៤ របាយការណ៍វាយតម្លៃបឋម នៃកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត FAB
៤.៥ របាយការណ៍វាយតម្លៃចុងក្រោយ នៃកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត FAB

D5.1 Quality Board (Completed / Confidential)
D5.2 Quality Assurance Plan – Download the PDF
D5.3 Periodic QA and Evaluation Reports – First report completed/Confidential
៥.៤ លទ្ធផលចុងក្រោយ និងរបាយការណ៍វាយតម្លៃ

D6.1 Dissemination Plan completed/confidential
D6.2 FAB Website – completed
៦.៣ ការវិភាគនៃអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ Download the PDF
D6.4 Portfolio of dissemination material – Download the dissemination portofolio
៦.៥ សន្និសិទចុងក្រោយ FAB
D6.6 FAB Exploitation and Sustainability Plan – in progress

D7.1 Technical Coordination – In progress
D7.2 Administrative Coordination – In progress
D7.3 Contingency Planning and Conflict resolution plan – Download the PDF
D7.4 Project reports – Completed/Confidential
D7.5 Consortium Agreement (Completed / Confidential)