FAB centers of excellence

བཟའ་ཚང་ཚོང་ལས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་ལྟེ་བ་གིས་ མཐུན་ཚོགས་རྒྱལ་ཁབ་ ཀེམ་བྷོ་དྲི་ཡ་ མ་ལ་ཤི་ཡ་ ཕི་ལི་པིན་སི་ བྷང་ལ་དེ་ཤ་ འབྲུག་དང་ བལ་བུའི་རྒྱབ་ཁབ་དྲུག་གི་བར་ན་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་མི་ཚུ་གི་ གསར་གཏོད་དང་ མཐུན་ལམ་དང་ ལཱ་གཡོག་རིག་རྩལ་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།